RODO

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Płocku

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@zjoplock.pl oraz pod numerem telefonu 24 3645934

3) Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej w zakresie zadaństatutowych Poradni .

4) Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.9 ust. 2 lit a (osoba, której dane dotyczą lub jej rodzic/opiekun prawny wyraziła zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych) oraz w celu realizacjiobowiązku pranego ciążącego na administratorze w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01/02/2013 r. w sprawie szczegółowych zasaddziałania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199).

5) Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe przechowywane będą przez okres świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub logopedycznej dziecka (konsultacja, diagnoza, opinia, orzeczenie, terapia indywidualna, zajęcia grupowe –zgodnie z działaniami statutowymi Poradni oraz przepisami Instrukcji Kancelaryjnej iJednolitego Rzeczowego Wykazu Akt).

6) Posiada Pani/Pan:
– prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
– prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
– prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”),
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
8) Podanie danych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji celu wskazanego w punkcie 3.
9) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom do tegoupoważnionym na podstawie przepisów prawa.
10) Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.11)W trakcie przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.