• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia  2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.poradniaplock2.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Płocku posiada również Microsoft Teams – usługa internetowa oparta na chmurze zawierająca zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej. Usługa łączy funkcjonalność z innymi produktami Microsoftu, takimi jak Microsoft Office oraz Skype.

Dostęp do tej usługi mogą uzyskać klienci placówki, którzy złożyli wniosek dotyczący pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub logopedycznej i wyrazili taką wolę. 

Placówka korzysta z tej usługi w ramach pracy zdalnej.                                                         

 • Data publikacji strony internetowej: 29/03/2019r.

     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29/03/2021r.

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie – publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości administrator strony będzie starał się to poprawiać.

Niektóre informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy.

 • Deklarację sporządzono 29/03/2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • W przypadku problemów z dostępnością pod adresem m.gomulka@poradniaplock2.pl można kontaktować się także dzwoniąc na numer telefonu 24/364-99-01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,
  o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Płocku znajduje się przy ul. Jakubowskiego 10, wjazd od strony ul. Misjonarskiej (ulica jednokierunkowa), w wydzielonej części budynku Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Placówka wyposażona jest w windę osobową dla niepełnosprawnych prowadzącą do wejścia głównego. Na parterze budynku znajduje się przystosowana toaleta dla osób niepełnosprawnych. Gabinety diagnostyczno-terapeutyczne znajdują się na parterze i I piętrze budynku. Na I piętro prowadzą tylko schody.

Poradnia jest w trakcie wyodrębnienia miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Placówka nie jest wyposażona w system głośnomówiący, ani nie jest przystosowana do wstępu osoby z psem asystującym.

Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Prezentujemy przydatne adresy, telefony i strony internetowe dedykowane dla wspierania osób niepełnosprawnych.

 • Urzędy i Instytucje
  Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
  09-400 Płock, ul. Zduńska 3, pok. C15, tel. 24 367 15 82, 24 367 16 01
 • Dział Wsparcia i  Rehabilitacji Społecznej
  09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4, tel. 24 364 02 60 (61)
 • Miejski Urząd Pracy w Płocku
  09-400 Płock, ul. 3 Maja 16,  tel. 24 367 18 30 – sekretariat

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4, tel. 24 364 02 57 (58)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4, tel. 24 364 02 10

Narodowy Fundusz Zdrowia – Delegatura w Płocku
09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18c, tel. 24 269 18 43 (44)

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 11, tel 22 529 06 00 (01)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Mazowiecki w Warszawie,

00-021 Warszawa, ul. Grójecka 19/25, tel 22 31 18 312 (13)

PFRON – Zarząd Główny
00-828 Warszawa ul. Jana Pawła II 13 tel. 22 50 55 500

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
03-707 Warszawa ul. Floriańska tel. 22 818 50 72

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

0 801 233 554 (koszt tylko za pierwszą minutę) lub 22 581 84 10  infolinia dla beneficjentów dzwoniących w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne lub dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

 • Organizacje pozarządowe wspomagające osoby niepełnosprawne – Informator do pobrania
 • Warsztaty terapii zajęciowejInformator do pobrania
 • Zakłady pracy chronionejInformator do pobrania
 • Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością. Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – mazowieckie.pl – w zakładce: Dla Klienta, Zdrowie/Opieka nad matką i dzieckiem. – Przejdź do informatora
 • Informator ZUS (aktualizacja 2018 r.) dla osób niepełnosprawnych – Informator do pobrania
Skip to content