Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Płocku świadczy bezpłatne usługi w zakresie:

Diagnozy, konsultacji, porady (SI, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej) dzieci i młodzieży dotyczących:

– wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych, 
– określania przyczyn trudności z przyswajaniem wiedzy z zakresu edukacji przedszkolnej,
– określania korzystnych form rozwoju, 
– określania trudności szkolnych (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii),
– określania trudności wychowawczych,
– wykrywania zakłóceń zachowania (nadpobudliwość, zahamowanie),
– wskazywania drogi zaspokojenia potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych.

Monitorowania obowiązku szkolnego – opiniuje wnioski dotyczące m.in.:

– wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej lub odroczenia spełniania obowiązku szkolnego, 
– zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki ucznia, 
– dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 
– wyjaśniania przyczyn, które mogą uzasadniać pozostawienie na drugi rok ucznia klas I-III szkoły podstawowej, 
– kwalifikowania uczniów do klas terapeutycznych i integracyjnych. 

Pomocy w postaci:

– indywidualnej terapii pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej, dostosowanej do zdiagnozowanych potrzeb dzieci i młodzieży,
– zajęć grupowych: terapeutycznych, korekcyjno–kompensacyjnych, edukacyjno-terapeutycznych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych,
– comiesięcznych spotkań z rodzicami dzieci z nadpobudliwością psychoruchową,
– warsztatów dla rodziców, 
– prelekcji dla rodziców.

Skip to content