BEZPŁATNA POMOC SPECJALISTYCZNA

dla mieszkańców miasta Płocka z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie

PUNKTY INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE I PORADNIE

I. Punkt Konsultacyjny w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych prowadzony przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka

Telefon: 24 367 17 04, 24 367 17 20 

Siedziba: Płock, ul. Misjonarska 22

Pracujący specjaliści: psycholog, psycholog terapeuta, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy, profilaktyk uzależnień, logopeda, prawnik.

II. Punkt Konsultacyjny prowadzony przez Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA w Płockuwww.cpp-metanoia.com

Telefon: 24 268 66 81, 24 268 04 48

Siedziba: Płock, ul. Kobylińskiego 21A

Pracujący specjaliści: psycholog, pedagog, prawnik, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, neurologopeda, mediator, terapeuta uzależnień.

III. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom TYGIEL

Telefon: 662 883 667

Siedziba: Płock, al. Armii Krajowej 64 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej – Płock Podolszyce)

Pracujący specjaliści: psycholog, pedagog, prawnik, logopeda, profilaktyk uzależnień.

IV. Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna MONAR w Płocku, monarplock@gmail.com

Telefon: 24 364 54 12

Siedziba: Płock, Al. Kilińskiego 6 a

Pracujący specjaliści: Pedagog, pedagog resocjalizacji, instruktor terapii uzależnień, profilaktyk uzależnień, terapeuci uzależnień

Zakres działalności: 

 • psychoedukacja indywidualna dla osób z problemem narkotykowym lub alkoholowym oraz ich rodzin,
 • organizowanie leczenia na oddziałach detoksykacyjnych oraz w ośrodkach stacjonarnych,
 • warsztaty podnoszące umiejętności wychowawcze dla rodziców dzieci uzależnionych, 
 • poradnictwo rodzinne.

V. Punkt Konsultacyjny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku www.mopsplock.eu,  e-mail: oik@mopsplock.eu

Telefon: 24 364 02 48, 24 364 02 49, 24 364 02 50,

Siedziba: Płock, ul. Zgliczyńskiego 4

Pracujący specjaliści: psycholog, psycholog dziecięcy, konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dodatkowo działa Grupa Wsparcia dla Kobiet.

OŚRODKI PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ

 1. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Jest Czas” prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI KAIROS, www.kaikairos.pl

Telefon: tel. 24 364 18 17

Siedziba: Płock, ul. Rembielińskiego 6a, 

Zakres działalności: 

 • konsultacje, poradnictwo, interwencje dla osób eksperymentujących i używających szkodliwie substancji psychoaktywnych oraz dla dzieci i młodzieży wykazującej zachowania ryzykowne i ich rodzin,
 • zajęcia grupowe (sojoterapeutyczne, terapeutyczne, grupy wsparcia) dla osób z problemem uzależnień (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) oraz wykazujących zachowania ryzykowne i ich rodzin (warsztaty psychoedukacyjne, zajęcia terapeutyczne, DDA)
 1. Ośrodek Profilaktyki i Terapii „AZYL” prowadzony przez Fundację Ekonomii Społecznej „PRZYSTAŃ” w Płocku, osrodekazyl@wp.pl

Telefon: 24 365 60 20

Siedziba: Płock, ul. Dobrzyńska 2A, lok. 4, 

Zakres działalności:

 • porady indywidualne i grupowe dla osób eksperymentujących i używających szkodliwie substancji psychoaktywnych oraz wykazujących zachowania ryzykowne, 
 • porady i konsultacje dla osób z syndromem DDA, DDD współuzależnionych oraz dla osób doznających przemocy,
 • Trening Zastępowania Agresji

Pracujący specjaliści: trener grupowy – terapeuta, specjalista terapii uzależnień (w trakcie certyfikacji), pedagog, psycholog, lekarz psychiatra (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym), mediator

STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIE

 1. Płockie Stowarzyszenie „Klub Abstynentów” klub.abstynenta.@interia.pl

Telefon: 24 364 90 91

Siedziba: Płock, ul. Misjonarska 22, pok. 4

Zakres działalności: 

 • działania edukacyjno-motywacyjne (zajęcia grupowe) oraz porady indywidualne: na rzecz osób stosujących przemoc i osób doznających przemocy, osób z problemem alkoholowym  oraz członków ich rodzin w tym osób współuzależnionych, kobiet z problemami emocjonalnymi w konsekwencji przemocy i uzależnień,
 • działania rehabilitacyjne (program dalszego zdrowienia) dla osób uzależnionych od alkohol,
 • spotkania Grup Samopomocowych: AA,  Al-Anon, DDA/DDD
 1. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nadzieja w nas” w Płocku

Telefon: 533 773 775

Siedziba: Płock, ul. Królewiecka 12 G

Zakres działalności:

 • zajęcia grupowe dla osób uzależnionych,
 • porady indywidualne dla osób uzależnionych i ich bliskich,
 • porady dla osób doznających przemocy,
 • zajęcia dla dzieci,
 • spotkania grup samopomocowych (grupa AA).

PLACÓWKI LECZENIA ODWYKOWEGO

 1. Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 

Sp. z o.o. www.szpitalplock.pl

Telefon: 24 364 53 1

Siedziba: Przychodnia Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. M. Reja 15/3

Pracujący specjaliści: psychiatrzy, psycholodzy, specjaliści psychoterapii uzależnień

Zakres działalności:

 • bezpłatna diagnoza i porady, 
 • psychoterapia indywidualna i grupowa, 
 • konsultacja psychiatryczna. 

Poradnia oferuje swoją działalność osobom związanym emocjonalnie z kimś uzależnionym lub chcącym mu pomóc, uzależnionym od alkoholu, hazardzistom, dorosłym dzieciom alkoholików (DDA).

 1. .„Vide” Ośrodek Medyczno-Psychologiczny w Płocku www.vide-terapia.pl,

e-mail: videspzoo@gmail.com

Telefon: 24 365 66 55, 797 320 376, 797 320 57

Siedziba: Płock, ul. H. Sienkiewicza 11

Zakres działalności:

 • Poradnia Leczenia Uzależnień 
 • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Oferta terapeutyczna skierowana jest do osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin.

Ośrodek Vide – filia w Ciućkowie 59:

 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych,
 • Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień. 

Pobyt finansowany ze środków NFZ

TELEFONY ZAUFANIA

1. Telefon Interwencyjno-Wspierający dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie (lub świadków przemocy) prowadzony przez Ośrodek Interwencji kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku: 

660 – 434 – 220

czynny codziennie od 9:00 do 21:00

2.  OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „Niebieska Linia” działa na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania problemów Alkoholowych, (www.niebieskalinia.info): 

800  12  00  02

bezpłatny i czynny przez całą dobę

3. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży:

116 111

czynny od 12:00-2:00

4. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:

800 12 12 12

działająca całodobowo telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży

5. TELEFON ZAUFANIA „Narkotyki – Narkomania”:

801 199 990

6. TELEFON ZAUFANIA – uzależnienia behawioralne. Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych, tj. uzależnienia od hazardu, Internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia:

801 889 880

czynny codziennie, także w weekendy, w godzinach od 17 do 22

INNE INSTYTUCJE

 1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. ul. Misjonarska 22, pok. 1,                   tel. 24 364-76-15 (czynny w godzinach pracy Komisji) 

Przyjęcia interesantów: poniedziałek, wtorek, środa: 15:30 – 18:30  czwartek: 10:00 – 13:00.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Płocku www.mopsplock.eu ul. Zgliczyńskiego 4

       telefon: 24 364-02-48 (do 50), 24 364-70-95

telefon: 997, 24 266 16 00

 • Prokuratura Rejonowa w Płocku www.poplock.pl: pl. Obrońców Warszawy 8

telefon: 24 267 45 60

4. Sąd Rejonowy w Płocku – III Wydział Rodzinny i Nieletnich www.plock.sr.gov.pl Pl. Narutowicza 6

telefon: 24 269 74 00, 24 269 74 76

5. Straż Miejska w Płocku www.strazmiejska.plock.eu ul. Otolińska 10

telefon: 986, 24 366 03 10

                                                    Opracowanie:

Małgorzata Siemiątkowska – pedagog,

Magdalena Sobolewska, 

Magdalena Chętka, 

Skip to content