Program rozwoju Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Płocku

Ⅰ.Pomoc na rzecz dzieci i młodzieży

Poradnia oferuje zróżnicowane formy pracy z dziećmi i młodzieżą. Czynimy to w oparciu 
o dostępne na rynku programy edukacyjne oraz programy własne.

Formami naszej pracy są:

 • diagnoza logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna, procesów integracji sensorycznej,
 • współpraca z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi
 • grupy wsparcia,
 • punkty konsultacyjne,
 • badania wstępne na trenie przedszkoli oraz badania wstępne klas drugich szkół podstawowych,
 • zajęcia indywidualne i grupowe.

Celem tych oddziaływań jest:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży i efektywności uczenia się,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,
 • wczesne zapobieganie trudnościom dydaktycznym i wychowawczym,
 • wykrywanie zakłóceń rozwojowych dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • pomoc dzieciom z zaburzeniami  funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • rozwiązywanie problemów wychowawczych.

Przy założeniu, iż w każdej szkole zatrudniany jest pedagog oraz inni 
specjaliści, a kadrę przedszkoli stanowią wysoce wyspecjalizowani pracownicy pedagogiczni, PPP nr 2 koncentruje się na przypadkach najtrudniejszych, wymagających wielokierunkowej pomocy
.

            Poradnia systematycznie rozszerza zakres pracy bezpośredniej z dziećmi i młodzieżą, prowadząc zajęcia:

 • korekcyjno-kompensacyjne,
 • logopedyczne,
 • socjoterapeutyczne,
 • z dziećmi zdolnymi,
 • wspomagające rozwój,
 • interwencyjne w kryzysie,
 • profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,
 • aktywizujące wybór zawodu,
 • dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo,
 • dla dzieci zahamowanych psychoruchowo,
 • dla dzieci z zakłóceniami neurologicznymi.

Poradnia intensyfikuje opiekę i pomoc wspomagającą rozwój najmłodszych dzieci poprzez:

 • informację w przychodniach  dla dzieci zdrowych o formach pracy poradni,
 • badania przesiewowe dzieci przedszkolnych,
 • prowadzenie działań edukacyjnych wobec rodziców w innych placówkach skupiających dzieci nie objęte oddziaływaniami instytucji oświatowych (Biblioteka dla Dzieci im. W. Chotomskiej).

Ⅱ.Pomoc na rzecz rodziny

            Dziecko jest integralną częścią rodziny, dlatego dla kompleksowego wspomagania jego rozwoju niezbędne jest objęcie pomocą jego rodzinę.

 1. Poradnia prowadzi więc:
 2. zajęcia warsztatowe dla rodziców, na których prowadzimy treningi umiejętności psychospołecznych:

– komunikacji interpersonalnej,

– asertywności,

– umiejętności wychowawczych.

 • grupy wsparcia dla rodziców dzieci:
 • z zaburzeniami zachowania, 
 • z nadpobudliwością psychoruchową.
 • Pomaga rodzinom w sytuacjach kryzysowych. 
 • Popularyzuje wiedzę psychologiczno- pedagogicznej poprzez:
 • porady i konsultacje indywidualne w Poradni i na teranie współpracujących placówek,
 • prelekcje
 • wykłady,
 • zapoznawanie i informowanie o aktualnościach wydawniczych, programach komputerowych wspomagających rozwój dziecka,
 • dyżury psychologa, pedagoga i logopedy w szkołach i przedszkolach,
 • opracowanie i instruktaż ćwiczeń do pracy terapeutycznej rodziców z dziećmi 
  w domu.
 • Współpracuje z innymi instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie w celu kompleksowego rozwiązywania problemów tej rodziny (Sąd Rodzinny i Nieletnich, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta, PPP nr 1, RODK).
 • Diagnozuje oczekiwania rodziców wobec poradni /ankieta/ i dostosowuje swoją działalność do tych oczekiwań.

Ⅲ.Pomoc na rzecz nauczycieli

            Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 w Płocku jest otwarta na wszelką współpracę z dyrektorami i nauczycielami przedszkoli i szkół z terenu miasta, będących pod naszą opieką. Służymy pomocą placówkom oświatowym w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. Jednocześnie pracownicy naszej placówki chętnie korzystają z rad, sugestii, pomysłów nauczycieli mogących zoptymalizować pracę Poradni.

Dzielimy się swą wiedzą z nauczycielami poprzez:

 • udział w zebraniach rodziców i posiedzeniach rad pedagogicznych na terenie szkół 
  i przedszkoli,
 • organizowanie warsztatów na terenie Poradni i poza nią,
 • prowadzenie indywidualnych spotkań o charakterze konsultacyjnym,
 • ścisłą współpracę w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych 
  i dydaktycznych,
 • diagnozowanie potrzeb i oczekiwań nauczycieli wobec Poradni /sondaże, ankiety/,
 • udział w pracach zespołu na terenie placówek.

IV. Pomoc dla środowiska lokalnego

 1. Stały rozwój współpracy z placówkami oświatowymi oraz innymi placówkami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży /ośrodki pomocy społecznej, pogotowie opiekuńcze, placówki służby zdrowia, urząd pracy/.
 2. Podejmowanie współpracy z samorządowymi władzami lokalnymi w postaci:
 3. uczestniczenia w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 4. wymiana informacji z przedstawicielami grup zawodowych zajmujących się pracą 
  z dziećmi i młodzieżą.
 5. Bieżąca aktualizacja strony internetowej Poradni.
 6. Pomoc uczelniom w organizowaniu praktyk studenckich na terenie Poradni.

V. Podnoszenie efektywności pracy Poradni.

 1. Tworzenie szczegółowych, zgodnych z potrzebami klientów, statutem i zadaniami 
  Poradni oraz z uwzględnieniem preferencji pracowników, Rocznych Planów Pracy 
  Poradni i pełna ich realizacja.
 2. Wewnętrzne doskonalenie zawodowe poprzez:
 3. prelekcje,
 4. warsztaty,
 5. dyskusje,
 6. seminaria,
 7. superwizje.
 8. Uczestniczenie w szkoleniach i warsztatach poza Poradnią.
 9. Podnoszenie kwalifikacji poprzez podejmowanie kursów doskonalących, kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych.
 10. Diagnozowanie potrzeb kadry merytorycznej dotyczących doskonalenia zawodowego w zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej.
 11. Wymiana doświadczeń poprzez zapraszanie przedstawicieli innych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

VI. Wzbogacanie warsztatu pracy

 1. Sukcesywne uzupełnianie wyposażenia gabinetów diagnostycznych w testy psychologiczne i pedagogiczne, gabinetów logopedycznych w sprzęt do korekcji wad wymowy, gabinetów terapii w zróżnicowane pomoce terapeutyczne.
 2. Stały dostęp do informacji poprzez sieć komputerową.
 3. Tworzenie bazy danych /rejestr badanych osób, opinie, programy autorskie pracowników, scenariusze zajęć warsztatowych, terapeutycznych/.

VII. Pozyskiwanie nowej siedziby.

 1. Pozyskanie nowej siedziby/ generalny remont zajmowanego budynku.
 2. Adaptacja jednego z pomieszczeń na pokój socjalny.
 3. Dostosowanie gabinetów do aktualnie realizowanych zadań.
 4. Sukcesywne dostosowywanie lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Sformułowany program powinien być modyfikowany zgodnie  ze zmieniającym się prawem oświatowym i bieżącą analizą potrzeb środowiska lokalnego. Dla jego realizacji konieczna jest zespołowa praca Dyrektora  i Rady Pedagogicznej, ale także właściwe zaplecze finansowe.   

Skip to content